Statuten

van de te Rotterdam gevestigde vereniging

Post-Actieven Belastingdienst Rotterdam

ďPaBeRoĒ

 

 

Artikel 1    Naam en zetel.

 

1.                De vereniging draagt de naam: Post-Actieven Belastingdienst Rotterdam (verkorte naam: PaBeRo).

2.                De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam

 

Artikel 2    Doel.

 

1.                De vereniging heeft ten doel:

a.       Het bevorderen van onderlinge contacten tussen post-actieven;

b.                 Het bevorderen van contacten tussen de Belastingdienst als ex-werkgever enerzijds en postactieven anderzijds.

2.                De vereniging tracht dit doel te bereiken door ondermeer:

a.                 Het houden van ontmoetingsbijeenkomsten, waarbij het gezelligheidskarakter voorop staat;

b.                 Het organiseren en verzorgen van diverse activiteiten op cultureel, sportief en recreatief gebied zoals:

Excursies, dagtochten, sport- en spelmiddagen, e.d.;

c.                 Het verzorgen van een verenigingsorgaan.

3.                Onder postactieven worden verstaan:

a.                 Zij die tengevolge van (flexibele) pensionering, gebruikmaking van de VUT- of wachtgeldrege-ling hun dienstverband met de Belastingdienst hebben beŽindigd, alsmede hun echtgenotes, echtgenoten of partners;

b.                 Weduwen en weduwnaars van overleden ambtenaren;

c.                 Ambtenaren van de Belastingdienst die hun dienstverband in bovengenoemde zin binnen een termijn van een jaar zullen beŽindigen.

 

Artikel 3    Leden.

 

1.                Leden van de vereniging kunnen zijn, de hiervoor in artikel 2 als post-actieven omschreven personen.

2.                De vereniging kent uitsluitend gewone leden.

 

Artikel 4    Toelating.

 

1.                Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Aanmelding dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris.

2.                Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen alsnog tot toelating besluiten.

 

Artikel 5    Lidmaatschap.

 

1.                Het lidmaatschap eindigt door het overlijden van het lid.

2.                Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn geschieden en wel schriftelijk bij de secretaris.

3.                BeŽindiging van het lidmaatschap vanwege de vereniging.

Het bestuur kan het lidmaatschap  namens de vereniging  beŽindigen wanneer een lid:

a.                 niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld;

b.                 zijn verplichtingen jegens de vereniging niet meer nakomt;

c.                 handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten;

d.                de vereniging of haar bestuur op onredelijke wijze benadeelt;

e.                 wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet meer gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.                Van het bestuursbesluit tot beŽindiging van het lidmaatschap wordt steeds mededeling gedaan onder opgaaf van redenen.

Tegen het bestuursbesluit kan betrokkene binnen een maand na datum van verzending van de mededeling beroep aantekenen bij de algemene vergadering.

In geval van beroep is het lid geschorst tot de eerstvolgende algemene vergadering, tenzij het bestuur terugkomt op zijn besluit, dan wel dat betrokkene berust in de opzegging.

De algemene vergadering besluit in deze uitsluitend bij schriftelijke stemming.

 

Artikel 6    Geldmiddelen.

 

1.                De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder meer worden gevormd door:

a.                 financiŽle bijdragen door de ex-werkgever in casu de Belastingdienst;

b.                 contributie van de leden;

c.                 giften, schenkingen en donaties;

d.                andere inkomsten.

2.                Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering is vastgesteld.

 

 

 

Artikel 7    Bestuur.

 

1.                Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2.                De bestuursleden worden op voorstel van het bestuur, of op voorstel van tenminste tien leden, door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.

3.                Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

4.                Jaarlijks treedt tenminste een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.

5.                Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

a.                 aftreden;

b.                 beŽindiging van het lidmaatschap;

c.                 ontslag als bestuurslid;

d.                schorsing als bestuurslid/lid van de vereniging.

Het ontslag als bedoeld onder letter c. wordt gedaan door de algemene vergadering.

De schorsing als bedoeld onder letter d. wordt gedaan door het bestuur, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 5, lid 4 tot de eerstvolgende algemene vergadering.

De procedure inzake beroep en besluitvorming door de algemene vergadering is gelijk aan het bepaalde in artikel 5.

6.                Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.

7.                Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd bestuur vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In het laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.

 

Artikel 8    Taak en bevoegdheden bestuur.

 

1.                Het bestuur is belast met het besturen van de

vereniging.

2.                Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde taken te laten uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

3.                Het bestuur, alsmede de voorzitter en de secretaris casu quo de penningmeester tesamen zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

4.                Het bestuur verstrekt de penningmeester (of diens plaatsvervanger) die volmachten, welke nodig zijn om de financiŽle handelingen te verrichten die voortvloeien uit de verplichtingen van de vereniging en/of de uitvoering van besluiten van bestuursvergadering of algemene vergadering.

5.                Het bestuur is, mits met toestemming van de algemene vergadering, bevoegd tot;

a.                 het huren van roerende en onroerende goederen;

b.                 het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een geldlening wordt verstrekt.

 

Artikel 9    Rekening en verantwoording.

 

1.                Het verenigings- en boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2.                Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.                Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene vergadering jaarvergadering gehouden.

Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

4.                De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit haar leden een commissie van twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze zogenaamde kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag uit van haar bevindingen. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

5.                Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6.                Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie, bestaande uit drie leden, die een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

7.                Het bestuur is verplicht de bescheiden genoemd in de leden 2 en 3 tien jaar te bewaren.

 

Artikel 10  Algemene vergadering.

 

1.                 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.      Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het  verenigingsjaar, wordt de algemene vergadering - jaarvergadering gehouden. In deze vergadering komen ondermeer aan de orde:

a.       de notulen van de laatst gehouden algemene vergadering ,

b.       het jaarverslag, als bedoeld in artikel 9, lid 3,

c.                 Het verslag van de in artikel 9, lid 4 bedoelde commissie,

d.                de benoeming van de in artikel 9, lid 4 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar,

e.                 de begroting voor het volgende verenigingsjaar,

f.                  de verkiezing van bestuursleden,

g.                voorstellen van de zijde van het bestuur,

h.                voorstellen, ingediend door tenminste tien leden,

i.                   wat verder ter tafel komt.

3.                Andere algemene vergaderingen dan onder lid 2 bedoeld, worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht of wanneer het daartoe volgens de wet of statuten ver-plicht is, alsmede zo dikwijls dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door tenminste ťťn/tiende van het aantal stemgerechtigde leden.

4.                Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 3, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen, nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 11, of bij advertentie in tenminste ťťn ter plaatse, waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad.

 

Artikel 11  Bijeenroepen algemene vergadering.

 

1.      De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 15 en 16.

2.                 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 15 en 16.

 

Artikel 12  Toegang en stemrecht algemene vergadering

 

1.                Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.

2.                Geen toegang hebben geschorste (bestuurs)leden.

3.                Over toelating van anderen dan in artikel 3 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

4.                Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst, heeft ťťn stem.

5.                Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Dit andere lid kan slechts als gemachtigde van ťťn lid optreden.

 

Artikel 13    Voorzitterschap en notulen algemene vergadering.

 

1.                De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij zijn afwezigheid treedt een van de andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering op.

2.                Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon nutulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.

3.                Zij die een vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 10, lid 4, kunnen een notarieŽl proces-verbaal van het verhandelde laten opmaken.

 

Artikel 14  Besluitvorming algemene vergadering.

 

1.                Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

2.                Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in  het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigd aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.                Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

4.                Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Onder uitgebrachte stemmen worden in de statuten slechts geldig uitgebrachte stemmen bedoeld.

5.                Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.

Schriftelijk stemmen geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

6.                Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft gekregen, vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen heeft gekregen en is degene gekozen, die bij de stemming de meerderheid van de stemmen op zich heeft verenigd.

Indien bij een tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

7.                Een schriftelijk genomen ťťnstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

 

Artikel 15  Statutenwijzigingen.

 

1.                De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste drie weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging is vermeld.

2.                Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3.                De statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een notariŽle akte is opgemaakt.

4.                Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de statutenwijziging neer te leggen bij de Kamer van Koophandel waar de vereniging haar zetel heeft.

 

Artikel 16  Ontbinding en vereffening.

 

1.                De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.

Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.

Een dergelijk besluit moet worden genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarvan tenminste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2.                Indien niet de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt binnen vier weken daarna, doch niet binnen twee weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezigen, mits met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

3.                De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding ťťn of meer anderen als vereffenaar zijn aangewezen.

4.                Een eventueel batig saldo zal, na vereffening, worden bestemd voor een door de algemene vergadering aan te wijzen (goed) doel.

 

Artikel 17  Huishoudelijk reglement.

 

1.                De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement, alsook andere reglementen vaststellen.

2.                Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

Artikel 18  Slotbepaling.

 

In alle gevallen waarin de wet, noch de statuten, noch de reglementen voorzien, beslist het bestuur.

 

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
(vastgesteld tijdens de ALV van 11 maart 2015)

Artikel 1†††††† Leden

1.    De schriftelijke aanmelding als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de statuten bevat tenminste de volgende gegevens: naam, voorletter(s), geboortedatum, het postadres, alsmede, indien beschikbaar, een telefoonnummer (vast en/of mobiel) en email adres.

2.    Indien men is aangesloten bij meer dan ťťn vereniging of groep post-actieven van de Belastingdienst, moet men aangeven welke organisatie als subsidiegerechtigde aangemerkt moet worden.

3.    Ingeval PaBeRo niet als subsidiegerechtigde organisatie wordt aangemerkt, kan PaBeRo voor deelname aan een activiteit een bedrag vragen ter compensatie van het subsidiebedrag.

4.    De leden zijn verplicht elke wijziging van de, in de leden 1 en 2 van dit artikel, genoemde gegevens zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de secretaris en/of de ledenadministratie.

5.    Binnen een maand nadat de aanmelding bij de met de ledenadministratie belaste bestuurder is ontvangen, stuurt deze een schriftelijke bevestiging, dan wel een, door het bestuur, gemotiveerde afwijzing.

Artikel 2†††††† Bestuur

1.    Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar.
Zij kunnen twee maal worden herkozen.

2.    Het bestuur kan plaatsvervangers voor de voorzitter, secretaris en penningmeester benoemen.

3.    Bestuursbesluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.
Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

4.    Van de in de vergadering besproken onderwerpen en besluiten worden notulen gemaakt, die digitaal worden vastgelegd.

5.    Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een administratie bij te houden van de namen en de adressen van de in artikel 3 van de statuten bedoelde personen.

Artikel 3†††††† Commissies

1.       De vereniging kent permanente activiteitencommissies, alsmede een redactiecommissie voor het PaBeRo-Nieuws.

2.    De leden van de permanente commissies worden door het bestuur benoemd.

3.    Voor elke permanente commissie kunnen taken en bevoegdheden bij bestuursbesluit worden toegekend en gewijzigd.

4.    Naast de permanente commissies kunnen voor incidentele activiteiten adhoc commissies worden ingesteld. De leden van deze commissies worden door het bestuur benoemd.

5.    De kascontrolecommissie, bedoeld bij artikel 9, lid 4, van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor ťťn jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.

Het plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur door de algemene vergadering, worden benoemd tot lid van de commissie. Het lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft, treedt af.

 

Artikel 4†††††† Vergaderingen

1.    De vergaderingen van het bestuur worden gehouden volgens een jaarlijks op te stellen schema en daarnaast zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.

2.    De bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste tien dagen vůůr de datum van de vergadering.

3.    Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.
Indien daaraan binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

4.    De vergadering van het bestuur met de permanente commissies worden tenminste twee maal per jaar gehouden volgens een op te stellen schema en daarnaast zo dikwijls als de voorzitter van het bestuur of tenminste drie bestuursleden of tenminste drie commissieleden dit wensen.

5.    De voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger heeft in de vergaderingen de leiding.

Artikel 5†††††† Besluitvorming

1.    Indien geen van de leden over een in de algemene vergadering aan de orde gesteld voorstel stemming verlangt, wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen.

2.    Stemming over personen geschiedt, indien meerdere personen voor een functie kandidaat zijn gesteld, overeenkomstig de statuten in gesloten briefjes.

3.    Voor de bepaling van het resultaat van de stemming blijven blanco- en ongeldige stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van een stem.

Artikel 6†††††† Communicatie/informatie.

1.       Alle voor de leden van belang zijnde informatie wordt kenbaar gemaakt via het periodiek PaBeRo-nieuws, via de website www.pabero.nl of bij afzonderlijke brief of andere schriftelijke mededeling.

2.    Aan de ambtelijke instelling(en) die belast is (zijn) met de subsidieverstrekking en andere financiŽle bijdragen legt het bestuur financiŽle verantwoording af door toezending van de staat van baten en lasten over het afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor het daarop volgende verenigingsjaar.

Artikel 7†††††† FinanciŽn.

1.    Naast de penningmeester wordt de voorzitter aangewezen als gemachtigde voor inzage in en transacties op bankrekeningen van de vereniging.

2.    Overeenkomstig artikel 6 van de statuten kan bij deelname aan activiteiten, door of vanwege het bestuur te organiseren, van deelnemers een financiŽle bijdrage in de kosten worden gevraagd.

3.    Het bestuur kan een vergoedingsregeling vaststellen voor door bestuursleden, commissieleden en anderen voor de vereniging gemaakte kosten, waaronder reiskosten.

Artikel 8†††††† Slotbepalingen.

1.    Het huishoudelijk reglement kan overeenkomstig artikel 17 van de statuten slechts worden gewijzigd door de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen

2.    Een wijzigingsvoorstel wordt tenminste veertien dagen voor de algemene vergadering kenbaar gemaakt aan de leden.

3.    In geval van twijfel omtrent de uitleg en toepassing van dit reglement beslist het bestuur.